Araştırma

Uluslararası İndeksli (Socail Science Citation Index) Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kayhan, S. and Kar, M., 2016, “Resilience of the Turkish Financial System to Failed Coup Attempt”, bilig, Autumn, 79, 275-291

Kar, M., Ş. Nazlıoğlu and Ağır, H., 2011, “Financial Development and Economic Growth Nexus in the MENA Countries: Bootstrap Panel Granger Causality Analysis”, Economic Modelling, 28 (1-2), 685-693. (SSCI).

Sağbaş, İ., Kar, M. and Şen, H, 2005, “Fiscal Decentralisation, the Size of Public Sector and Economic Growth in Turkey”, Environment and Planning C: Government and Policy, 23(1), 3-19. (SSCI).

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Taban, S., Kar, M., Kayhan, S. and Bayat, T., 2016, “Is Sectoral Shifts Hypothesis Valid in the Turkish Economy”, Ecoforum, 5(2), 46-58.

Kar, M., Bayat, T. And Kayhan, S., 2016, “Impacts of Credit Default Swaps on Volatility of the Exchange Rate in Turkey: The Case of Euro”, International Journal of Financial Studies, 4(14), 1-18.

Kayhan, S., Kar, M. and Şahbaz, A., 2015, “Is CPI a suitable tool for inflation targeting? A critical view”, Theoretical and Applied Economics, XXII(3), 21-38.

Ağır, H., Kar, M., and Nazlıoğlu, Ş., 2011, “Do Remittances Matter for Financial Development in the MENA Region? Panel Cointegration and Causality Analysis”, Empirical Economics Letters, 10(5),

Ulussever, T., Yumuşak, İ.G. and Kar, M., 2011, “The Day-of-the-Week Effect in the Saudi Stock Exchange: A Non-Linear GARCH Analysis”, Journal of Economic and Social Studies, 1(1), 9-23.

Kar, M., O. Peker ve Kaplan, M., 2008, “Trade Liberalization and Financial Development and Economic Growth in the Long Run: the Case of Turkey”, South East European Journal of Economics and Business, 3(2), 25-3

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kar, M., and Özşahin, Ş., 2016, “Role of Financial Development on Entrepreneurship in the Emerging Market Economies”, Eskişehir Osmangazi University Journal of Economics and Administrative Sciences, 11(3), 131- 152.

Kar, M., Ş. Nazlıoğlu and Ağır, H., 2014, "Trade Openness, Financial Development, and Economic Growth in Turkey: Linear and Nonlinear Causality Analysis", BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar, 8(1), 63-86

Ağır, H. ve Kar, M., 2010, “Türkiye’de Elektrik Tüketimi ve Ekonomik Gelişmişlik Düzeyi İlişkisi: Yatay Kesit Analizi”, Sosyoekonomi, 6(12), 149-175

Ağır, H. ve Kar, M., 2010, “Terörizmin Makroekonomik Sonuçları Üzerine Bir Değerlendirme”, Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar, 47(539), 13-32.

Ağır, H., O. Peker ve Kar, M., 2009, “Finansal Gelişmenin Belirleyicileri Üzerine Bir Değerlendirme: Literatür Taraması”, BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar, 3(2), 31-62.

Öz, B., S. Taban ve Kar, M., 2009, “Kümeleme Analizi ile Türkiye ve AB Ülkelerinin Beşeri Sermaye Göstergeleri Açısından Karşılaştırılması”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(1), 1-29.

Kar, M. ve Kınık, E., 2008, “Türkiye’de Elektrik Tüketimi Çeşitleri ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Ekonometrik Analizi”, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10 (2), 333-353.

Kar, M. ve Tatlısöz, F., 2008, “Türkiye’de Doğrudan Yabancı Sermaye Hareketlerini Belirleyen Faktörlerin Ekonometrik Analizi”, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10(14), 436-458.

Orçan, M. ve Kar, M., 2008, “Türkiye’de Erken Yaşta Evlilikler ve Risk Algısı: Bismil Örneği”, Aile ve Toplum, T.C. Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Eğitim-Kültür ve Araştırma Dergisi, 4(14), 97-111.

Kar, M. ve Elveren, A.Y., 2008, “Özel Emeklilik Sistemlerinde Cinsiyete Dayalı Gelir Farkı: Türkiye Örneği”, TİSK Akademi, 3(5), 68-99.

Cömertler, N. ve Kar, M., 2007, “Türkiye’de Suç Oranının Sosyo-Ekonomik Belirleyicileri: Yatay Kesit Analizi”, Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 62(2), Nisan-Haziran, 37-57.

Kaplan, M. ve Kar, M., 2006, “The Empirical Analysis of Economic Integration: A Literature Survey”, Marmara Journal of European Studies, 14(2), 45-76.

Kar, M., H. Ağır ve Gök, E., 2006, “Merkezi ve Doğu Avrupa ile Bağımsız Devletler Topluluğu Ülkelerinin Makroekonomik Performanslarının Bir Karşılaştırması”, Genel Kurmay ATASE Başkanlığı, Stratejik Araştırmalar Dergisi, Yıl:4, Sayı:8, 63-85.

Taban, S. ve Kar, M., 2006, "Beşeri Sermaye ve Ekonomik Büyüme: Nedensellik Analizi, 1969-2001", Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 6, Sayı:1, 159-181.

Kar, M. ve Ağır, H., 2006, “Türkiye’de Beşeri Sermaye ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Eşbütünleşme Yaklaşımı ile Nedensellik Testi, 1926-1994”, Selçuk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 6(11), 51-68.

Kar, M. ve Ağır, H., 2006, “Menkul Kıymetler Piyasaları Finansal Kalkınma ve Ekonomik Büyüme: Türkiye Örneği”, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi Mecmuası, 56(1).

Kar, M. ve Ağır, H., 2005, “Finansal Derinleşme Göstergeleri Üzerine Bir Değerlendirme”, Finans-Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, Yıl:42, Sayı:496, Temmuz.

Kara M. A. ve Kar M., 2005, “Yabancı Sermaye Çeşitlerinin Yatırımlar ve Tasarruflar Üzerine Etkilerinin Ekonometrik Analizi”, İktisat İşletme Finans, Yıl: 20, Sayı:228, 93-108.

Kar, M., E. Zorkirişçi ve Yıldırım, M., 2004, “Turizmin Ekonomiye Katkısı Üzerine Ampirik Bir Değerlendirme”, Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı:8, Kasım.

Kar, M. ve Günay, E., 2004, “Finansal İstikrarın Temel Koşulları”, Finans-Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, Yıl: 41, Sayı: 487, Ekim, 50-69.

Kar, M. ve Kara, M., 2004, “Gelişmekte Olan Ülkelere Yönelik Sermaye Hareketleri ve Krizler”, Finans-Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, Yıl:41, Sayı:481, Nisan, 70-84.

Kar, M., Kara, M.A. ve Kaplan, M., 2004, “Sermaye Hareketlerinin Makroekonomik Etkileri”, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl:1, Sayı:1, 13-24.

Kar, M., 2004, “Kahramanmaraş’ın Gelişiminde Teşviklerin Rolü Ve 5084 Sayılı Teşvik Kanununun Olası Etkileri”, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl:1, Sayı:1, 97-110.

Kar, M. ve Taban, S., 2003, “Türkiye’de Kamu Harcama Türlerinin Ekonomik Büyümeye Etkileri”, Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 58(3), 145-169.

Kar, M. ve Kara, M., 2003, “Türkiye’ye Yönelik Sermaye Hareketleri ve Krizler”, Dış Ticaret Dergisi, Temmuz, Yıl:8, Sayı:29, 46-80.

Taş S. ve Kar M., 2002, “A Critical Survey of the Empirical Studies on Financial Libarelization in Turkey”, Gaziantep University, Journal of Social Sciences, Vol: 5, No:1, 29-45.

Kar, M. ve Kara, M. A., 2001, “Finansal Entegrasyon ve Sermaye Akışkanlığı: Türkiye Örneği”, İktisat İşletme ve Finans, Yıl:16, Sayı:180, 62-71, Mart.

Kar, M., 2001, “Finansal Kalkınma ve Ekonomik Büyüme: Nedensellik İlişkisi”, Dokuz Eylül Üniversitesi, İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt:2, Sayı:2, 150-169.

Kar, M., 2001, “A Critical Review of The Theory of Financial Liberalization”, Atatürk University, Journal of the Faculty of Economics and Administrative Sciences, Vol:15, No:3-4, 81-96.

Kar, M. ve Tuncer, M., 1999, “Finansal Kalkınma ve Ekonomik Büyüme”, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt.17, No.3.

Kar, M. ve Balcı, A., 1999, “Yolsuzluklar ve İktisadi Kalkınma: Nedenleri, Etkileri ve Mücadele”, Türk İdare Dergisi, Cilt.71, No.423.

Uluslararası Kitapta Bölüm


Arı, A., M. Hondur, M. Kar, K. Metin Özcan, G. Vural and Yiğit, D., (2014), "The European Debt Crisis and its reflections on Turkey", in A. Arı (editor), The European Debt Crisis, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

Kar, M., B. Güloğlu, Ş. Nazlıoğlu and Ağır, H., (2012), “Financial Development and Poverty Reduction in the MENA Countries: Panel Data Analysis”, in Joan Costa-Font and Jose Montalvo (editors), Europe and Mediterranean Economy, Taylor & Francis, ISBN: 978-0-415-66765-4.

Elveren, A.Y. and Kar, M., 2008, “Turkey’s Economic Integration into the EU: Opportunities and Challenges”, in Preeti Phuskele (editor), Economic Integration - New Global Dynamics, Icfai Books, India, ISBN: 978-81-314-1951-9.Ulusal Kitapta/Raporda Bölüm


Kar, M. ve Şahbaz, A., 2016, “Dış Ticaret” içinde S. Erdoğan ve Ayfer Gedikli (Editörler), Türkiye Ekonomisinin Dönüşümü, Kocaeli: Umuttepe Yayınları.

Özcan, C. C. ve Kar, M.,2016, “Avrupa Birliği – Türkiye Ekonomik İlişkileri” içinde Ozan Bahar ve Mehmet Avcı (editörler), Avrupa Birliği ve Turizm, Ankara: Süre Yayınevi.

Kar, M., 2016, "Avrupa Borç Krizi ve Avro’nun Geleceği" içinde Mehmet Dikkaya ve Mustafa Acar (editörler) Ekonomik Perspektiften Küresel kriz Sonrası Avrupa Birliği, Ankara: Savaş Yayınları

Kar, M. ve Taban, S., 2015, “Avrupa Birliği Borç Krizinin Türkiye’ye Etkisi”, içinde Nadir Eroğlu, İlhan Eroğlu ve Halil İbrahim Aydın (editörler), İktisadi Krizler ve Türkiye Ekonomisi, Ankara: Orion Kitabevi.

Kar, M., 2015, “Türkmenistan: Ekonomi”, içinde M Turgut Demirtepe ve Murat Yılmaz (editörler) Türk Cumhuriyetleri ve toplulukları Yıllığı, Ankara: Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi.

Kar, M., 2014, "Sürdürülebilir Kalkınma", içinde Abdurrahman Dinç (editör), Konya Doğa Eğitimi, Konya: Çizgi Kitabevi.

Kar, M. ve Taban, S., 2013, “Dünya Bankası:Yapısı, İşleyişi ve Türkiye İle İlişkileri”, içinde O. Küçükahmetoğlu, H. Çeştepe ve Ş. Tüylüoğlu (editörler), Ekonomik Entegrasyon: Küresel ve Bölgesel Yaklaşım, Bursa: Ekin, 3. Baskı, 143-167.

Kar, M. 2013, "Gelişmekte Olan Ülkelerin Ekonomik Sorunları", içinde Birol Akgün (editör), Gelişmekte Olan Ülkelerde Siyaset, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.

Kar, M., 2012, "Kalkınmanın Finansmanı", içinde Bülent Günsoy ve Ceyda Özsoy (editörler), İktisadi Kalkınma, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.

Kar, M., 2010, “Avrupa Para Birliği ve Ortak Para Politikası”, içinde Muhsin Kar (editör), Avrupa Bütünleşmesi ve Türkiye: Ortak Politikaların Oluşumu ve Uyumlaştırılması, Bursa: Ekin Yayınevi, ss.269-308.

Kar, M. ve Acar, M., 2010, “Türkiye-AB İlişkileri”, içinde Muhsin Kar (editör), Avrupa Bütünleşmesi ve Türkiye: Ortak Politikaların Oluşumu ve Uyumlaştırılması, Bursa: Ekin Yayınevi, ss.55-95.

Kar, M. ve Taban, S., 2008, “Bulgaristan”, içinde İ. Örnek, S. Taş ve M. Yıldırım (editörler), Geçiş Ekonomileri, Bursa: Ekin Kitabevi, ss.191-236.

Kar, M., 2008, “Türkiye ve Avrupa Birliği Bankacılık Sektörünün Karşılaştırılması”, içinde S. Bekmez (editör), Türkiye-Avrupa Birliği Sektörel Rekabet Analizleri, Ankara: Nobel Yayınları, ss.629-664.

Günsoy, B. ve Kar, M., 2008, “Küreselleşme ve Kalkınma”, içinde Sami Taban ve Muhsin Kar (derleyenler), Kalkınma Ekonomisi: Seçme Konular, 2. baskı, Bursa: Ekin Kitabevi

Kar, M., Taş, S. ve Ağır, H., 2008, “Finansal Sistem ve Kalkınma”, içinde Sami Taban ve Muhsin Kar (derleyenler), Kalkınma Ekonomisi: Seçme Konular, 2. baskı, Bursa: Ekin Kitabevi

Kar, M. ve Kara, M.A., 2007. “Mal ve Para Piyasaları”, içinde Ö.F. Çolak (ed.), İktisada Giriş, Ankara: Gazi Kitabevi, ss. 541-565.

Şen, H., Yardımcıoğlu, M. ve Kar, M., 2007, “Türkiye’de İç Borçların Gelişimi ve Yönetimi”, içinde Ahmet Ay (editör), Türkiye Ekonomisi: Makroekonomik Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Konya: Çizgi, 227-268.

Kar, M., 2006, “Orta Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi (CEFTA)”, içinde Şaban Çalış, Birol Akgün ve Önder Kutlu (Editörler), Uluslar arası Örgütler ve Türkiye, Konya:Çizgi

Kar, M. ve Taban, S., 2006, “Kriz Erken Uyarı Sinyalleri Olarak Reel Ekonomi Göstergeleri”, içinde Halil Seyidoğlu ve Rıfat Yıldız (editörler), Ekonomik Kriz Öncesi Erken Uyarı Sistemleri, İstanbul: Arıkan, 423-464.

Kar, M. ve Taban, S., 2005, “Dünya Bankası:Yapısı, İşleyişi ve Türkiye İle İlişkileri”, içinde O. Küçükahmetoğlu, H. Çeştepe ve Ş. Tüylüoğlu (editörler), Ekonomik Entegrasyon: Küresel ve Bölgesel Yaklaşım, Bursa: Ekin, 143-167.

Mercül, A., Kar, M. ve Ağır, H., 2005, “Maastricht Uyum Kriterleri Bağlamında AB Genişlemesi ve Türkiye”, içinde H. Arıkan ve M. Kar (editörler), Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri: Siyasal, Bölgesel ve Ekonomik Boyutlar, Ankara: Seçkin Yayınları.

Kar, M., ve Taban, S., 2005, “İktisadi Kalkınmanın Temel Dinamikleri ve Kaynakları”, içinde Muhsin Kar ve Sami Taban (editörler), İktisadi Kalkınmada Sosyal, Kültürel ve Siyasal Faktörlerin Rolü, Bursa: Ekin Kitabevi.

Kar, M., Balcı, A. ve Beşkaya, A., 2005, “Yolsuzluk ve Kalkınma”, içinde Muhsin Kar ve Sami Taban (editörler), İktisadi Kalkınmada Sosyal, Kültürel ve Siyasal Faktörlerin Rolü, Bursa: Ekin Kitabevi.

Arıkan, H. ve Kar, M., 2004, “Merkezi ve Doğu Avrupa ile Baltık Ülkelerinin Avrupa Birliği’ne Ekonomik ve Politik Entegrasyonu”, içinde Saniye Dedeoğlu ve Turan Subaşat (editörler), Küreselleşme ve Kalkınma, İstanbul:Bağlam yayınları.

Kar, M. ve Taş, S., 2004, “İktisadi Kalkınmada Para ve Sermayenin yeri”, içinde Sami Taban ve Muhsin Kar (derleyenler), Kalkınma Ekonomisi: Seçme Konular, Bursa: Ekin Kitabevi.

Taban, S. ve Kar, M., 2004, “Beşeri Sermaye ve Kalkınma”, içinde Sami Taban ve Muhsin Kar (derleyenler), Kalkınma Ekonomisi: Seçme Konular, Bursa: Ekin Kitabevi.

Kar, M., 2003, “Avrupa Para Birliği ve Ortak Para Politikası”, içinde Muhsin Kar ve Harun Arıkan (editörler), Avrupa Birliği Ortak Politikalar ve Türkiye: Ekonomik, Sosyal ve Siyasal Politikaların Uyumlaştırılması, İstanbul: Beta.Kar, M. ve Günay, E., 2003, “Küreselleşme ve Bölgesel Ekonomik Bütünleşmeler”, içinde Muhsin Kar ve Harun Arıkan (editörler), Avrupa Birliği Ortak Politikalar ve Türkiye: Ekonomik, Sosyal ve Siyasal Politikaların Uyumlaştırılması, İstanbul: Beta.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Tam Metin Basılan Bildiriler

Kar, M. Nazlıoğlu, Ş., Ağır, H and Şahbaz, A., 2016, “Financial development and economic growth in the Emerging Market Economies: Further Evidence from the gradual shift causality analysis”, ITISE 2016 (International work-conference on Time Series), University of Granada, June 27-29, Granada, Spain.

Kar, M., Şahbaz, A. ve Ağır, M., 2016, “Başarılı Bölgesel Ekonomik Entegrasyonların Karakteristikleri ve Balkan Ülkeleri için Dersler”, Second Sarajevo International Conference on “EU Integration & Balkan Countries”, International University of Sarajevo, May 17-20, Saraybosna, Bosna-Hersek.

Kar, M. and Özcan,G., 2015, "Does Foreign Trade Liberalization Reduce Poverty in Turkey?", 11th International Scientific Conference on Economic and Social Development - Building Resilient Society 17-18 December, Zagreb, Croati,.

Özcan, C.C. and Kar, M., 2015, "An Econometric Analysis of Tourism Demand in Selected Countries", 11th International Scientific Conference on Economic and Social Development –Building Resilient Society, 17-18 December 2015, Zagreb, Croatia.

Özcan, C.C. and Kar, M., 2015, "An Econometric Analysis of Determinants for Tourism Demand in Turkey", International Conference on Economics and Business Management (ICEBM), 12 November 2015, Amsterdam, Netherlands.

Nazlıoğlu, Ş., Kar, M. and Akel, G., 2014, "Relationship Between Exchange Rates and Stock Prices in Transition Economies: Evidence from Linear and Nonlinear Causality Tests", Vienna 2nd Economics and Finance Conference, 3-6 June, Vienna, Austria.

Kar, M., Ş. Nazlıoğlu and Ağır, H., 2013 "Trade Openness, Financial Development, and Economic Growth in Turkey: Linear and Nonlinear Causality Analysis", 4th International Conference on Eurasian Economies, 17-18 September, St. Petersburg, Russia.

Kar, M. and Özşahin, Ş., 2013, "Role of Financial Development on Entrepreneurship in Emerging Market Economies", 7th International Finance Conference, Euro-Mediterranean Network for Studies and Research in Economics and Management (REMEREG), 7-9 May, Paris, France.

Kar, M., B. Güloğlu, Ş. Nazlıoğlu and Ağır, H., (2010), “Financial Development and Poverty Reduction in the MENA Countries: Panel Data Analysis”, Economics of the Mediterranean and the Euromediterranean Process, CREMed and European Institute, 16-17 July, Barcelona, Spain.

Ağır, H., M. Kar and Peker, O., (2010), “Financial Development and Poverty Reduction in Turkey”, Warsaw International Economic Meeting, University of Warsaw and National Bank of Poland, 2-4 July, Warsaw, Poland.

Ulussever, T., İ. G. Yumuşak and Kar, M., (2010), “The Day of the Week Effect in the Saudi Stock Exchange: A Non-linear GARCH Analysis”, Second International Symposium on Sustainable Development, International Burch University, 8-9 June, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina.

Kar, M., H. Ağır and O. Peker, 2010, “Financial Development and Poverty Reduction in Turkey”, The First Turgut Özal International Conference on Economics and Politics, İnönü University, 15-16 April, Malatya, Turkey.

Kar, M., Y. Tekin and Ağır, H., 2010, “Impacts of the European Union on the Democratization of Turkey: Perceptions of the Turkish University Youths”, the Eleventh Mediterrenean Research Meeting of the Mediterranean Programme of the Robert Schuman Centre for Advanced Studies at the European University Institute, Montecatini Terme, 24 – 27 March, Italy.

Kar, M. and Alkan, H, 2009, “An Awkward Relationship Between Business Elites and the Military in Turkey”, the Tenth Mediterranean Research Meeting of the Mediterranean Programme of the Robert Schuman Centre for Advanced Studies at the European University Institute, Montecatini Terme, 25 – 28 March, Italy.

Nazlıoğlu, Ş., Kar, M. and Ağır, H., 2009, “Financial Development and Economic Growth in the MENA Countries”, the Tenth Mediterranean Research Meeting of the Mediterranean Programme of the Robert Schuman Centre for Advanced Studies at the European University Institute, Montecatini Terme, 25 – 28 March, Italy.

Kar, M., Kahyaoğlu, H. and Utkulu, U., 2006, "Trade Liberalisation and Financial Development: Is There a Link? Some Evidence for Turkey", International Conference on Economics, TEK / UUEK, 11-13 September, Ankara, Turkey.

Kar, M. and Taban, S., 2005, “Human Capital Accumulation Policy in Turkey in the Eve of the EU Accession”, the Conference on the Transformation Towards Knowledge Based Economy organized by the Agency for Economic Analysis and Forecasting, 29-30 September, Sofia, Bulgaria.

Alkan, H. and Kar, M., 2005, “Places of the Businessmen Organizations in Turkey in the Era of the EU Accession”, the Sixth Mediterranean Social and Political Research Meeting of the Mediterranean Programme of the Robert Schuman Centre for Advanced Studies at the European University Institute, Montecatini Terme, 16-20 March, Italy.

Kar, M. and Elveren, A.Y., 2005, “Turkey’s Economic Integration into the EU: Opportunities and Challenges”, European Union Studies Association (EUSA) Ninth Biennial International Conference, March 31-April 2, Austin, Texas.

Kar, M. and Celik, A., 2003, “Retrospect and Prospects of Small and Medium Sized Enterprises of Turkey in a Globalizing World” (New Version), the Second International Conference on Globalization and Entrepreneurship: Fears, Challenges and Opportunities, organized by University of Rijeka (Crotia) and University of Ljubljana (Slovenia), April 24-26, Pula, Croatia.

Kar, M. and Celik, A., 2002, “Retrospect and Prospect of Small and Medium Sized Enterprises of Turkey in a Globalizing World”, the International Scientific Conference: Globalization and Sustainable Deevelopment, organized by Varna Free University (Bulgaria), Trakya University (Turkey) and State University of Yaroslavl (Russia), 1-3 July, Festival Congress Center, Varna, Bulgaria.

Kar, M., 2000, “Human Capital Accumulation, Financial Development and Economic Growth: Time Series Evidence for Turkey”, erc/Metu International Conference in Economics IV, September 13-16, Ankara, Turkey.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Özeti Yayınlanan Bildiriler

Adıgüzel, U., Şentürk, M. ve Kar, M., 2016, “Son Dönemde Türkiye’de Finansal İstikrar ve Bu Amaçla Uygulanan İktisat Politikaları”, ICOMEP 2016 (International Congress of Management Economy and Policy), November 26-27, İstanbul.

Kar, M., Ağır, H., Nazlıoğlu, Ş. ve Çolak, M., 2016, “Bilgi Ve İletişim Teknolojilerinin Vergi Gelirleri Üzerine Etkisi”, ICOMEP 2016 (International Congress of Management Economy and Policy), November 26-27, İstanbul.

Kar, M., Nazlıoğlu, Ş. and Karakaya, V., 2016, “Does the Size of Shadow Economy Matter for Financial Development?”, ICPESS 2016 (International Congress on Political, Economic and Social Studies), Center for Political, Economic and Social Research, August 24-26, İstanbul.

Kar, M. and Özcan, G., 2016, “Role of Financial Development on Business Cycle in Turkey”, ICPESS 2016 (International Congress on Political, Economic and Social Studies), Center for Political, Economic and Social Research, August 24-26, İstanbul.

Kar, M. and Nazlıoğlu, Ş., 2016, “Financial development and economic growth in emerging markets: insights from a panel data perspective”, ISESS-Summer 2106 (International Symposium on Economics and Social Science), July 12-14, Kyoto, Japan.

Kar, M. ve Özcan, C.C., 2015, “Arap Baharı Sonrasında Siyasi İstikrarsızlık ve Artan Güvenlik Sorunlarının Turizme Etkileri: Ortadoğu ve Kuzey Afrika Örneği”, 5th Arab-Turkish Congress of Social Sciences, 11-12 Aralık, Ankara, Turkey.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Kar, M. ve Ağır, H., 2008, “Türkiye’nin Üyesi Olduğu Ekonomik Entegrasyonlar İçinde AB’nin Yeri: AB’nin İkamesi veya Rasyonel bir Alternatifi Var mı?”, Küreselleşme Sürecinde Türkiye: Fırsatlar ve Sorunlar Sempozyumu, 12-14 Kasım, Çağ Üniversitesi, Tarsus-Mersin.

Öz, B., S. Taban ve Kar, M., 2008, “Türkiye ve AB Ülkelerinin Beşeri Sermaye Göstergeleri Açısından Karşılaştırılması: Kümeleme Analizi”, IX. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, 28-30 Mayıs, Dokuz Eylül Üniversitesi, Kuşadası.

Kar, M. ve Şimşek, N., 2007, “Organize Sanayi Bölgelerinde Faaliyet Gösteren Firmaların İhracat Performansının Analizi”, Organize Sanayi Bölgelerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri Sempozyumu, 29-30 Kasım, Tınaztepe Yerleşkesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.

Kök, R. ve Kar, M., 2007, “Teşvik Politikalarının Gaziantep Organize Sanayi Bölgelerine Etkisi”, 14. Ulusal İktisat Sempozyumu: Gaziantep Sanayinde İhracat, Finansman ve İstihdam Sorunları, 25-26 Ekim, Gaziantep Üniversitesi ve Türkiye Ekonomi Kurumu, Gaziantep.

Kar, M. ve Yardım, Ö., 2006, “Finansal Yenilikler ve Para Politikasının Etkinliği”, 5. Bilgi Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Kocaeli Üniversitesi, 3-5 Kasım, Kartepe-Kocaeli.

Kar, M. ve Ağır, H., 2003, “Türkiye’de Beşeri Sermaye ve Ekonomik Büyüme: Nedensellik Testi”, II. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Kocaeli Üniversitesi, 17-18 Mayıs, Derbent-İzmit.

Bedestenci, H. Çetin, Çelik, A. ve Kar, M., 2002, “Küçük ve Orta Boy İşletmeler Açısından Entelektüel Sermayenin Önemi”, I. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Kocaeli Üniversitesi, 10-11 Mayıs, Hereke-İzmit.

Çelik, A., Kar, M., Büyükbeşe, T. ve Ağır, H., 2002, “Kahramanmaraş’taki Küçük ve Orta Boy Tekstil İşletmelerinde Entelektüel Sermayenin Yeri”, II. Ulusal Orta Anadolu Kongresi, Niğde Üniversitesi, 17-18 Ekim, Niğde.

Uluslararası Diğer Yayınlar


Elveren, A.Y. and Kar, M., 2005, “Turkey’s Economic Integration into the EU: Opportunities and Challenges”, University of Utah, Department of Economics, Working Paper Series, No:2005-10.

Kar, M. and Pentecost, E., 2000, “A System Test of McKinnon’s Complementarity Hypothesis with an Application to Turkey”, Loughborough University, Department of Economics, Economic Research Paper No: 00/26, December.

Kar, M. and Pentecost, E., 2000, “Financial Development and Economic Growth in Turkey: Further Evidence on the Causality Issue”, Loughborough University, Department of Economics, Economic Research Paper No: 00/27, December.


Ulusal Diğer Yayınlar

Kar. M. ve diğerleri, 2002, K.Maraş Sütçü İmam Üniversitesi’nin K.Maraş İlinin Ekonomik ve Sosyal Yapısına Etkileri 2, KSU Rektörlüğü Yayın No:99, K.Maraş: KSU.

Kar, M., 2001, “İktisadi Kalkınmada Finansal Sektörün Rolü”, Yurtdışından Dönen Akademik Personel Konferansları, KSU Rektörlüğü, Yayın No: 89, ss.3-12.