Makaleler


Makaleler


Uluslararası İndeksli (Socail Science Citation Index) Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kayhan, S. and Kar, M., 2016, “Resilience of the Turkish Financial System to Failed Coup Attempt”, bilig, Autumn, 79, 275-291

Kar, M., Ş. Nazlıoğlu and Ağır, H., 2011, “Financial Development and Economic Growth Nexus in the MENA Countries: Bootstrap Panel Granger Causality Analysis”, Economic Modelling, 28 (1-2), 685-693. (SSCI).

Sağbaş, İ., Kar, M. and Şen, H, 2005, “Fiscal Decentralisation, the Size of Public Sector and Economic Growth in Turkey”, Environment and Planning C: Government and Policy, 23(1), 3-19. (SSCI).

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Taban, S., Kar, M., Kayhan, S. and Bayat, T., 2016, “Is Sectoral Shifts Hypothesis Valid in the Turkish Economy”, Ecoforum, 5(2), 46-58.

Kar, M., Bayat, T. And Kayhan, S., 2016, “Impacts of Credit Default Swaps on Volatility of the Exchange Rate in Turkey: The Case of Euro”, International Journal of Financial Studies, 4(14), 1-18.

Kayhan, S., Kar, M. and Şahbaz, A., 2015, “Is CPI a suitable tool for inflation targeting? A critical view”, Theoretical and Applied Economics, XXII(3), 21-38.

Ağır, H., Kar, M., and Nazlıoğlu, Ş., 2011, “Do Remittances Matter for Financial Development in the MENA Region? Panel Cointegration and Causality Analysis”, Empirical Economics Letters, 10(5),

Ulussever, T., Yumuşak, İ.G. and Kar, M., 2011, “The Day-of-the-Week Effect in the Saudi Stock Exchange: A Non-Linear GARCH Analysis”, Journal of Economic and Social Studies, 1(1), 9-23.

Kar, M., O. Peker ve Kaplan, M., 2008, “Trade Liberalization and Financial Development and Economic Growth in the Long Run: the Case of Turkey”, South East European Journal of Economics and Business, 3(2), 25-3

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kar, M., and Özşahin, Ş., 2016, “Role of Financial Development on Entrepreneurship in the Emerging Market Economies”, Eskişehir Osmangazi University Journal of Economics and Administrative Sciences, 11(3), 131- 152.

Kar, M., Ş. Nazlıoğlu and Ağır, H., 2014, "Trade Openness, Financial Development, and Economic Growth in Turkey: Linear and Nonlinear Causality Analysis", BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar, 8(1), 63-86

Ağır, H. ve Kar, M., 2010, “Türkiye’de Elektrik Tüketimi ve Ekonomik Gelişmişlik Düzeyi İlişkisi: Yatay Kesit Analizi”, Sosyoekonomi, 6(12), 149-175

Ağır, H. ve Kar, M., 2010, “Terörizmin Makroekonomik Sonuçları Üzerine Bir Değerlendirme”, Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar, 47(539), 13-32.

Ağır, H., O. Peker ve Kar, M., 2009, “Finansal Gelişmenin Belirleyicileri Üzerine Bir Değerlendirme: Literatür Taraması”, BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar, 3(2), 31-62.

Öz, B., S. Taban ve Kar, M., 2009, “Kümeleme Analizi ile Türkiye ve AB Ülkelerinin Beşeri Sermaye Göstergeleri Açısından Karşılaştırılması”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(1), 1-29.

Kar, M. ve Kınık, E., 2008, “Türkiye’de Elektrik Tüketimi Çeşitleri ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Ekonometrik Analizi”, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10 (2), 333-353.

Kar, M. ve Tatlısöz, F., 2008, “Türkiye’de Doğrudan Yabancı Sermaye Hareketlerini Belirleyen Faktörlerin Ekonometrik Analizi”, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10(14), 436-458.

Orçan, M. ve Kar, M., 2008, “Türkiye’de Erken Yaşta Evlilikler ve Risk Algısı: Bismil Örneği”, Aile ve Toplum, T.C. Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Eğitim-Kültür ve Araştırma Dergisi, 4(14), 97-111.

Kar, M. ve Elveren, A.Y., 2008, “Özel Emeklilik Sistemlerinde Cinsiyete Dayalı Gelir Farkı: Türkiye Örneği”, TİSK Akademi, 3(5), 68-99.

Cömertler, N. ve Kar, M., 2007, “Türkiye’de Suç Oranının Sosyo-Ekonomik Belirleyicileri: Yatay Kesit Analizi”, Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 62(2), Nisan-Haziran, 37-57.

Kaplan, M. ve Kar, M., 2006, “The Empirical Analysis of Economic Integration: A Literature Survey”, Marmara Journal of European Studies, 14(2), 45-76.

Kar, M., H. Ağır ve Gök, E., 2006, “Merkezi ve Doğu Avrupa ile Bağımsız Devletler Topluluğu Ülkelerinin Makroekonomik Performanslarının Bir Karşılaştırması”, Genel Kurmay ATASE Başkanlığı, Stratejik Araştırmalar Dergisi, Yıl:4, Sayı:8, 63-85.

Taban, S. ve Kar, M., 2006, "Beşeri Sermaye ve Ekonomik Büyüme: Nedensellik Analizi, 1969-2001", Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 6, Sayı:1, 159-181.

Kar, M. ve Ağır, H., 2006, “Türkiye’de Beşeri Sermaye ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Eşbütünleşme Yaklaşımı ile Nedensellik Testi, 1926-1994”, Selçuk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 6(11), 51-68.

Kar, M. ve Ağır, H., 2006, “Menkul Kıymetler Piyasaları Finansal Kalkınma ve Ekonomik Büyüme: Türkiye Örneği”, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi Mecmuası, 56(1).

Kar, M. ve Ağır, H., 2005, “Finansal Derinleşme Göstergeleri Üzerine Bir Değerlendirme”, Finans-Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, Yıl:42, Sayı:496, Temmuz.

Kara M. A. ve Kar M., 2005, “Yabancı Sermaye Çeşitlerinin Yatırımlar ve Tasarruflar Üzerine Etkilerinin Ekonometrik Analizi”, İktisat İşletme Finans, Yıl: 20, Sayı:228, 93-108.

Kar, M., E. Zorkirişçi ve Yıldırım, M., 2004, “Turizmin Ekonomiye Katkısı Üzerine Ampirik Bir Değerlendirme”, Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı:8, Kasım.

Kar, M. ve Günay, E., 2004, “Finansal İstikrarın Temel Koşulları”, Finans-Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, Yıl: 41, Sayı: 487, Ekim, 50-69.

Kar, M. ve Kara, M., 2004, “Gelişmekte Olan Ülkelere Yönelik Sermaye Hareketleri ve Krizler”, Finans-Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, Yıl:41, Sayı:481, Nisan, 70-84.

Kar, M., Kara, M.A. ve Kaplan, M., 2004, “Sermaye Hareketlerinin Makroekonomik Etkileri”, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl:1, Sayı:1, 13-24.

Kar, M., 2004, “Kahramanmaraş’ın Gelişiminde Teşviklerin Rolü Ve 5084 Sayılı Teşvik Kanununun Olası Etkileri”, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl:1, Sayı:1, 97-110.

Kar, M. ve Taban, S., 2003, “Türkiye’de Kamu Harcama Türlerinin Ekonomik Büyümeye Etkileri”, Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 58(3), 145-169.

Kar, M. ve Kara, M., 2003, “Türkiye’ye Yönelik Sermaye Hareketleri ve Krizler”, Dış Ticaret Dergisi, Temmuz, Yıl:8, Sayı:29, 46-80.

Taş S. ve Kar M., 2002, “A Critical Survey of the Empirical Studies on Financial Libarelization in Turkey”, Gaziantep University, Journal of Social Sciences, Vol: 5, No:1, 29-45.

Kar, M. ve Kara, M. A., 2001, “Finansal Entegrasyon ve Sermaye Akışkanlığı: Türkiye Örneği”, İktisat İşletme ve Finans, Yıl:16, Sayı:180, 62-71, Mart.

Kar, M., 2001, “Finansal Kalkınma ve Ekonomik Büyüme: Nedensellik İlişkisi”, Dokuz Eylül Üniversitesi, İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt:2, Sayı:2, 150-169.

Kar, M., 2001, “A Critical Review of The Theory of Financial Liberalization”, Atatürk University, Journal of the Faculty of Economics and Administrative Sciences, Vol:15, No:3-4, 81-96.

Kar, M. ve Tuncer, M., 1999, “Finansal Kalkınma ve Ekonomik Büyüme”, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt.17, No.3.

Kar, M. ve Balcı, A., 1999, “Yolsuzluklar ve İktisadi Kalkınma: Nedenleri, Etkileri ve Mücadele”, Türk İdare Dergisi, Cilt.71, No.423.