Kitap Bölümleri


Kitap Bölümleri


Uluslararası Kitapta Bölüm


Arı, A., M. Hondur, M. Kar, K. Metin Özcan, G. Vural and Yiğit, D., (2014), "The European Debt Crisis and its reflections on Turkey", in A. Arı (editor), The European Debt Crisis, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

Kar, M., B. Güloğlu, Ş. Nazlıoğlu and Ağır, H., (2012), “Financial Development and Poverty Reduction in the MENA Countries: Panel Data Analysis”, in Joan Costa-Font and Jose Montalvo (editors), Europe and Mediterranean Economy, Taylor & Francis, ISBN: 978-0-415-66765-4.

Elveren, A.Y. and Kar, M., 2008, “Turkey’s Economic Integration into the EU: Opportunities and Challenges”, in Preeti Phuskele (editor), Economic Integration - New Global Dynamics, Icfai Books, India, ISBN: 978-81-314-1951-9.Ulusal Kitapta/Raporda Bölüm


Kar, M. ve Şahbaz, A., 2016, “Dış Ticaret” içinde S. Erdoğan ve Ayfer Gedikli (Editörler), Türkiye Ekonomisinin Dönüşümü, Kocaeli: Umuttepe Yayınları.

Özcan, C. C. ve Kar, M.,2016, “Avrupa Birliği – Türkiye Ekonomik İlişkileri” içinde Ozan Bahar ve Mehmet Avcı (editörler), Avrupa Birliği ve Turizm, Ankara: Süre Yayınevi.

Kar, M., 2016, "Avrupa Borç Krizi ve Avro’nun Geleceği" içinde Mehmet Dikkaya ve Mustafa Acar (editörler) Ekonomik Perspektiften Küresel kriz Sonrası Avrupa Birliği, Ankara: Savaş Yayınları

Kar, M. ve Taban, S., 2015, “Avrupa Birliği Borç Krizinin Türkiye’ye Etkisi”, içinde Nadir Eroğlu, İlhan Eroğlu ve Halil İbrahim Aydın (editörler), İktisadi Krizler ve Türkiye Ekonomisi, Ankara: Orion Kitabevi.

Kar, M., 2015, “Türkmenistan: Ekonomi”, içinde M Turgut Demirtepe ve Murat Yılmaz (editörler) Türk Cumhuriyetleri ve toplulukları Yıllığı, Ankara: Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi.

Kar, M., 2014, "Sürdürülebilir Kalkınma", içinde Abdurrahman Dinç (editör), Konya Doğa Eğitimi, Konya: Çizgi Kitabevi.

Kar, M. ve Taban, S., 2013, “Dünya Bankası:Yapısı, İşleyişi ve Türkiye İle İlişkileri”, içinde O. Küçükahmetoğlu, H. Çeştepe ve Ş. Tüylüoğlu (editörler), Ekonomik Entegrasyon: Küresel ve Bölgesel Yaklaşım, Bursa: Ekin, 3. Baskı, 143-167.

Kar, M. 2013, "Gelişmekte Olan Ülkelerin Ekonomik Sorunları", içinde Birol Akgün (editör), Gelişmekte Olan Ülkelerde Siyaset, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.

Kar, M., 2012, "Kalkınmanın Finansmanı", içinde Bülent Günsoy ve Ceyda Özsoy (editörler), İktisadi Kalkınma, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.

Kar, M., 2010, “Avrupa Para Birliği ve Ortak Para Politikası”, içinde Muhsin Kar (editör), Avrupa Bütünleşmesi ve Türkiye: Ortak Politikaların Oluşumu ve Uyumlaştırılması, Bursa: Ekin Yayınevi, ss.269-308.

Kar, M. ve Acar, M., 2010, “Türkiye-AB İlişkileri”, içinde Muhsin Kar (editör), Avrupa Bütünleşmesi ve Türkiye: Ortak Politikaların Oluşumu ve Uyumlaştırılması, Bursa: Ekin Yayınevi, ss.55-95.

Kar, M. ve Taban, S., 2008, “Bulgaristan”, içinde İ. Örnek, S. Taş ve M. Yıldırım (editörler), Geçiş Ekonomileri, Bursa: Ekin Kitabevi, ss.191-236.

Kar, M., 2008, “Türkiye ve Avrupa Birliği Bankacılık Sektörünün Karşılaştırılması”, içinde S. Bekmez (editör), Türkiye-Avrupa Birliği Sektörel Rekabet Analizleri, Ankara: Nobel Yayınları, ss.629-664.

Günsoy, B. ve Kar, M., 2008, “Küreselleşme ve Kalkınma”, içinde Sami Taban ve Muhsin Kar (derleyenler), Kalkınma Ekonomisi: Seçme Konular, 2. baskı, Bursa: Ekin Kitabevi

Kar, M., Taş, S. ve Ağır, H., 2008, “Finansal Sistem ve Kalkınma”, içinde Sami Taban ve Muhsin Kar (derleyenler), Kalkınma Ekonomisi: Seçme Konular, 2. baskı, Bursa: Ekin Kitabevi

Kar, M. ve Kara, M.A., 2007. “Mal ve Para Piyasaları”, içinde Ö.F. Çolak (ed.), İktisada Giriş, Ankara: Gazi Kitabevi, ss. 541-565.

Şen, H., Yardımcıoğlu, M. ve Kar, M., 2007, “Türkiye’de İç Borçların Gelişimi ve Yönetimi”, içinde Ahmet Ay (editör), Türkiye Ekonomisi: Makroekonomik Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Konya: Çizgi, 227-268.

Kar, M., 2006, “Orta Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi (CEFTA)”, içinde Şaban Çalış, Birol Akgün ve Önder Kutlu (Editörler), Uluslar arası Örgütler ve Türkiye, Konya:Çizgi

Kar, M. ve Taban, S., 2006, “Kriz Erken Uyarı Sinyalleri Olarak Reel Ekonomi Göstergeleri”, içinde Halil Seyidoğlu ve Rıfat Yıldız (editörler), Ekonomik Kriz Öncesi Erken Uyarı Sistemleri, İstanbul: Arıkan, 423-464.

Kar, M. ve Taban, S., 2005, “Dünya Bankası:Yapısı, İşleyişi ve Türkiye İle İlişkileri”, içinde O. Küçükahmetoğlu, H. Çeştepe ve Ş. Tüylüoğlu (editörler), Ekonomik Entegrasyon: Küresel ve Bölgesel Yaklaşım, Bursa: Ekin, 143-167.

Mercül, A., Kar, M. ve Ağır, H., 2005, “Maastricht Uyum Kriterleri Bağlamında AB Genişlemesi ve Türkiye”, içinde H. Arıkan ve M. Kar (editörler), Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri: Siyasal, Bölgesel ve Ekonomik Boyutlar, Ankara: Seçkin Yayınları.

Kar, M., ve Taban, S., 2005, “İktisadi Kalkınmanın Temel Dinamikleri ve Kaynakları”, içinde Muhsin Kar ve Sami Taban (editörler), İktisadi Kalkınmada Sosyal, Kültürel ve Siyasal Faktörlerin Rolü, Bursa: Ekin Kitabevi.

Kar, M., Balcı, A. ve Beşkaya, A., 2005, “Yolsuzluk ve Kalkınma”, içinde Muhsin Kar ve Sami Taban (editörler), İktisadi Kalkınmada Sosyal, Kültürel ve Siyasal Faktörlerin Rolü, Bursa: Ekin Kitabevi.

Arıkan, H. ve Kar, M., 2004, “Merkezi ve Doğu Avrupa ile Baltık Ülkelerinin Avrupa Birliği’ne Ekonomik ve Politik Entegrasyonu”, içinde Saniye Dedeoğlu ve Turan Subaşat (editörler), Küreselleşme ve Kalkınma, İstanbul:Bağlam yayınları.

Kar, M. ve Taş, S., 2004, “İktisadi Kalkınmada Para ve Sermayenin yeri”, içinde Sami Taban ve Muhsin Kar (derleyenler), Kalkınma Ekonomisi: Seçme Konular, Bursa: Ekin Kitabevi.

Taban, S. ve Kar, M., 2004, “Beşeri Sermaye ve Kalkınma”, içinde Sami Taban ve Muhsin Kar (derleyenler), Kalkınma Ekonomisi: Seçme Konular, Bursa: Ekin Kitabevi.

Kar, M., 2003, “Avrupa Para Birliği ve Ortak Para Politikası”, içinde Muhsin Kar ve Harun Arıkan (editörler), Avrupa Birliği Ortak Politikalar ve Türkiye: Ekonomik, Sosyal ve Siyasal Politikaların Uyumlaştırılması, İstanbul: Beta.Kar, M. ve Günay, E., 2003, “Küreselleşme ve Bölgesel Ekonomik Bütünleşmeler”, içinde Muhsin Kar ve Harun Arıkan (editörler), Avrupa Birliği Ortak Politikalar ve Türkiye: Ekonomik, Sosyal ve Siyasal Politikaların Uyumlaştırılması, İstanbul: Beta.